House of Ninjas (2024-) starring Kento Kaku, YĆ“suke Eguchi, Tae Kimura