The Demon Prince of Momochi House (2024-) starring Takeo Otsuka, Taku Yashiro, Shinnosuke Tachibana