Frenzy (2018) by Jose Montesinos starring Aubrey Reynolds, Gina Vitori, Lanett Tachel