Frenzy (2018) starring Aubrey Reynolds, Gina Vitori, Lanett Tachel