Liu xing hu die jian (1976) by Yuen Chor starring Fei Ai, Shen Chan, Ping Chen