Hotel Transylvania (2017-) starring Bryn McAuley, Evany Rosen, Gage Munroe