Trigonometry (2020-) starring Gary Carr, Ariane Labed, Thalissa Teixeira